صفحه اصلی
  • دوشنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸
Logo
Sal97
Logo

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت

Institute of higher education of Acecr of Rasht

برنامه هفتگی
اطلاعاتی در پایگاه داده وجود ندارد

پیاده سازی الگوریتمهای موجکی برای فشرده سازی تصاویر

کاربرد روشهای بهینه سازی در حل مسائل زیست محیطی

کاربرد شبکه عصبی GMDH و الگوریتم ژنتیک در مدلسازی درصد متان موجود در گاز مراکز دفن زباله

کاربرد بهینه سازی غیرخطی در مدلسازی میزان گاز تولیدی در مراکز دفن زباله

سیستم پشتیبانی تصمیم گیری به منظور تعیین پایداری در مدیریت جنگلها

اطلاعاتی در پایگاه داده وجود ندارد

برنامه نویسی پیشرفته

طراحی و اجرا : iSaeed.Net