صفحه اصلی
Logo
Sal97
Logo

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت

Institute of higher education of Acecr of Rasht

مقالات و طرح های پژوهشی

  • آخرین بروزرسانی : شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
  • 664 بازدید

مقالات انگلیسی


1) Fakhru’l-Razi, A, Pendashteh, A. R., Biak, D. R. A., Abdullah, L.C., Madaeni, S. S., Zainal Abidin, Z., (2009), ”Review of technologies for oil and gas produced water treatment”, Journal of Hazardous Materials, 170, 530-551.


2) Fakhru’l-Razi, A., Pendashteh, A. R., Zurina, Z. A., Luqman Chuah, A. Dayang Radiah, A. B. and Madaeni, S. S. (2010), “Application of membrane-coupled sequencing batch reactor for oilfield produced water recycle and beneficial reuse”, Bio-resource Technology, 101, 6942-6949.


3) Pendashteh, A.R., Fakhru'l-Razi, A, Abdullah, L.C, Biak, D. R. A., Madaeni, S. S., Zainal Abidin, Z., (2010), “Biological treatment of produced water in a sequencing batch reactor by isolated halophilic microorganism consortium“, Journal of Environmental Technology, 31, 1229–1239.


4) Pendashteh, A. R., Fakhru'l-Razi, A., Madaeni, S. S., Luqman Chuah A., Zurina Z. A., Dayang R. A. B., (2011), “Membrane foulants characterization in a membrane bioreactor treating hypersaline oily wastewater“, Chemical Engineering Journal, 168, 140–150


5) Pendashteh, A. R., Fakhru'l-Razi, A., Chaibakhsh, N., Luqman Chuah A., Madaeni, S. S., Zurina Z. A., (2011), “Modeling of membrane bioreactor treating hypersaline oily wastewater by artificial neural network“, Journal of Hazardous Materials, 192, 568-575.


6) Pendashteh, A. R., Luqman Chuah, A., Fakhru’l-Razi, A., Madaeni, S. S., Zainal, Z. A., Dayang Radiah, A. B., (200X), “Evaluation of membrane sequencing batch bioreactor technology for the treatment of produced water” Process Safety and Environmental Protection, 90, 45-55.


7) Pendashteh, A. R., Luqman Chuah, A., Fakhru’l-Razi, A., Madaeni, S. S., Zainal, Z. A., Dayang Radiah, A. B., (200X), “Membrane cleaning treating oily wastewater” Separation and Purification Technology, Submitted.


8) Pendashteh, A. R., Chaibakhsh. L.N., Fakhru’l-Razi, A., Biodegradation of crude oil in a highly saline environment by microbial consortia, International Biodegradation and Biodeterioation, Submitted.


9) Shayan Akbaripoor, Hadi Moazed, Alireza Pendashteh, Investigation of Aerobic - Anaerobic Integrated Bioreactor System for Treatment of Slaughterhouse Wastewater, Internatıonal Journal of Natural and Engineering Sciences 8 (3): 12-17, 2014.
Sorour Shamsnejatia, Naz Chaibakhshb, Ali Reza Pendashtehc, Sam Hayeripour, Mucilaginous seed of Ocimum basilicum as a natural coagulant fortextile wastewater treatment, Industrial Crops and Products 69 (2015) 40–47.


10) M.Ghamgosar,“Formulating Forest Management Strategies Using ELECTRE Method (Case Study: District 2 Nav, Asalem, Guilan, Iran“, World Applied Programming, Vol (3), Issue (10).2013


11) M.Ghamgosar,“New Method for Computing the Inertia of Symmetric Matrix Without Computing the Eigenvalues“, (ISI) World Applied Science Journal 13(7),2011.
M.Ghamgosar,“Multicriteria Decision Making Based on Analytical Hierarchy Process (AHP) in GIS for Tourism“,(ISI),Middle East Journal of Scientific Research, Volume 10 Number (4), 2011


12) M.Ghamgosar, “Variational Monte Carlo algorithm for solving one dimensional harmonic oscillator problem“ Journal of Mathematics and Computer Science (JMCS), (to appear), 2011.


13) M.Ghamgosar,“Multicriteria decision making based on TOPSIS method in drought zoning: A case study of Gilan “province”,Word of programming,(to appear),2011.


14) P. Aghajani, M.Rahi , R.Zahmatkesh,” Elastic Behavior Characterization of Crumb Reclaimed Rubber Modified Bitumen” 11th International Seminar on Polymer Science and Technology, October 2014, Iran, Tehran


15) M.Rahi, P.Aghajani, R.Zahmatkesh,” Investigating the Effects of Mixing Time on Rheological Properties of Modified Bitumen Applying Crumb Reclaimed Rubber Obtained from Waste Tires by Frequency Sweep Mode” 11th International Seminar on Polymer Science and Technology, October 2014, Iran, Tehran

 

مقالات فارسی


1) کاربرد روش تصمیم گیری چندمعیاره TOPSIS در پهنه بندی خشکسالی های استان گیلان” محمد غمگسار و همکاران ، دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، 1392.


2) بررسی مدل رویش و تعیین حالت پایدار توده جنگلی ناهمسان با استفاده از برنامه ریزی خطی ” محمد غمگسار و همکاران ، پنجمین سمینار مهندسی محیط زیست، 1390.


3) سیستم پشتیبانی تصمیم گیری به منظور تعیین پایداری در مدیریت جنگلها ” محمد غمگسار و همکاران ، چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ، 1390.


4) کاربرد بهینه سازی غیرخطی در مدلسازی میزان گاز تولیدی در مراکز دفن زباله ”محمد غمگسار و همکاران ، چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ، 1390.


5) کاربرد شبکه عصبی GMDH و الگوریتم ژنتیک در مدلسازی درصد متان موجود در گاز مراکز دفن زباله ” محمد غمگسار و همکاران ، مجله علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1389.


6) پیاده راه سازی و تأثیر آن بر توسعه خدمات شهری و بهبود محیط زیست با اشاره ای به طرح پیاده راه سازی در مرکز شهر رشت - رضا زحمتکش ، رضا رسولی ، علیرضا عزیزی- اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست


7) جلوگیری از اتلاف انرژی در فرآیند تولید آسفالت با استفاده از واکس EBS - محمد راهی ، رضا زحمتکش ، پدرام آقاجانی- سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی


8) بررسی اثر واکس ها بر دمای اختلاط و مصرف انرژی و خواص عملکردهای قیرهای اصلاح شده پلیمری- محمد راهی ، رضا زحمتکش ، پدرام آقاجانی- سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی


9) مقایسه اقتصادی و فنی اثرات دو واکس ساسوبیت و پارافین در عملکرد قیر و کاهش دما و هزینه تولید آسفالت- رضا زحمتکش ، محمد راهی ، پدرام آقاجانی- سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
 

طراحی و اجرا : iSaeed.Net