دوره آموزش نرم افزار حسابداری رافع

تاریخ برگزاری : ۱۶ آذر ۱۳۹۸
تاریخ پایان برگزاری : ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
رویدادها
دوره آموزش نرم افزار حسابداری رافع

گروه مدیریت و حسابداری موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت به مناسبت هفته پژوهش دوره آموزش نرم افزار حسابداری رافع را باطرح مباحث امکانات سیستم حسابداری،گزارشات سیستم حسابداری،امکانات سیستم خرید و فروش،گزارشات خرید و فروش،امکانات سیستم انبار،گزارشات سیستم اموال و داراییها،گزارشات سیستم چک و بانک در هفته پژوهش برگزار خواهد کرد.