برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری CRM

تاریخ برگزاری : ۲۶ آذر ۱۳۹۸
تاریخ پایان برگزاری : ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
رویدادها
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری CRM