برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری CRM

تاریخ برگزاری : ۲۶ آذر ۱۳۹۸
تاریخ پایان برگزاری : ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
رویدادها
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری CRM