چهلمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی

تاریخ برگزاری : ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ رویدادها
چهلمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی