نمایشگاه تقویم های خلاقه

تاریخ برگزاری : ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
تاریخ پایان برگزاری : ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
رویدادها
نمایشگاه تقویم های خلاقه

نمایشگاه تقویم های خلاقه همزمان با روز جهانی گرافیک ۱۳۹۸ از تاریخ ۷ الی ۱۱ اردیبهشت در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت برقرار می باشد.