اجرای دادگاه مجازی توسط دانشجویان رشته حقوق با همکاری انجمن علمی گروه حقوق موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی واحد رشت

۲۷ آذر ۱۳۹۸ ۰