رییس موسسه

تعداد بازدید:۲۰۱۰

     

     فریبرز  جمالزاد فلاح

 

  •   استادیار - پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

  •   تلفن:  33448998 -013

  •   آدرس پست الکترونیک:   jamalzad@acecr.ac.ir