دفاع از پایان نامه

تعداد بازدید:۵۰۴۶

فلوچارت پایان نامه

اعلام آمادگی دفاع پایان نامه (فرم شماره 01)      

گزارش پیشرفت کار پژوهشی( فرم شماره 02  

برگ نظر خواهی از استاد پایان نامه (فرم شماره 03 -تکمیل در دو فایل مجزا به تعداد داور داخلی و داور خارجی)  

اعلام زمان موافقت اساتید راهنما مشاور داور داخلی و خارجی(فرم شماره 04)   

دعوتنامه فرم شماره 06 (تکمیل در سه فایل مجزا به تعداداستاد راهنما، داور داخلی و داور خارجی)   

برگ ارزیابی پایان - نامه کارشناسی ارشد (فرم شماره 07 )    

صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(فرم شماره 08)    

برگ ارزشیابی نهائی پایان-نامه و اعلام نمره (فرم شماره 09 )   

برگ گواهی دفاع از پایان¬نامه و تسویه حساب (فرم شماره 10 )    

اطلاعیه جلسه دفاع پایان نامه (فرم شماره 11)