رشته های تحصیلی موجود

تعداد بازدید:۱۶۰۴۸
# عنوان
۱ کارشناسی ارشد معماری
۲ کارشناسی ارشد عمران سازه هیدرولیکی
۳ کارشناسی ارشد مهندسی عمران-محیط زیست
۴ کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی
۵ کارشناسی ارشد مهندسی عمران -سازه
۶ کارشناسی پیوسته مهندسی عمران
۷ کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
۸ کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر- فناوری اطلاعات
۹ کارشناسی پیوسته نقشه برداری
۱۰ کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
۱۱ کارشناسى پیوسته حقوق
۱۲ کارشناسی پیوسته معماری
۱۳ کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری
۱۴ کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان
۱۵ کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران – عمران
۱۶ کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
۱۷ کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل – گرایش ابزار دقیق
۱۸ کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری
۱۹ کارشناسی ناپیوسته نقشه برداری
۲۰ کارشناسی ناپیوسته حسابداری
۲۱ کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری
۲۲ کاردانی ناپیوسته معماری
۲۳ کاردانی ناپیوسته فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان
۲۴ کاردانی ناپیوسته فنی عمران – ساختمان های بتنی
۲۵ کاردانی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر
۲۶ کاردانی ناپیوسته ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)
۲۷ کاردانی پیوسته ساختمان – کارهای عمومی ساختمان
۲۸ کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر
۲۹ کاردانی پیوسته معماری – نقشه کشی معماری
۳۰ کاردانی ناپیوسته حسابداری
۳۱ مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار(کارشناسی پیوسته)
۳۲ مهندسی شهرسازی(کارشناسی ناپیوسته)
۳۳ گرافیک(کاردانی)
۳۴ نقشه برداری(کاردانی)
35 الکترونیک – برق صنعتی(کاردانی)