فرم های آموزشی و پژوهشی

تعداد بازدید:۴۰۵۴
  • فرم های آموزشی 

             روال اخذ درس پروژه گروه کامپیوتر 

            فرم اخذ درس پروژه گروه کامپیوتر 

            روال اخذ درس کارآموزی گروه کامپیوتر 

             فرم کار آموزی گروه کامپیوتر