چارت ها و سر فصل های گروه کامپیوتر

تعداد بازدید:۶۷۰۶

رشته و مقطع تحصیلی

سرفصل

چارت

کاردانی پیوسته کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر

دانلود

دانلود

کاردانی پیوسته کامپیوتر- نرم افزار(ورودی های 99 به بعد)

دانلود

دانلود

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

دانلود

دانلود

کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

دانلود

دانلود

 پیوسته مهندسی کامپیوتر- فناوری  اطلاعات کارشناسی 

دانلود

دانلود

کاردانی پیوسته علمی کاربردی الکترونیک- برق صنعتی  

دانلود

دانلود

کاردانی پیوسته  الکتروتکنیک-ورودی سال1400 به بعد

دانلود

دانلود

کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر ( ورودی­ های تا سال 96) 

دانلود

دانلود

کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر- ورودی­ سال  97 به بعد

دانلود

دانلود

کلید واژه ها: چارت ، کامپیوتر