رشته های کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۱۰۴۷۱
# رشته-گرایش توضیحات
۱ مهندسی عمران - محیط زیست
  • دوره با همکاری پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی برگزار می شود.
  • امکان جذب و همکاری دانشجویان ممتاز در پروژه های پژوهشکده با رعایت ضوابط استخدامی جهاددانشگاهی وجود دارد.
۲ مهندسی عمران-سازه
  • دوره با همکاری معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی برگزار می شود.
  • امکان جذب و همکاری دانشجویان ممتاز در پروژه های مرکز خدمات تخصصی عمران جهاددانشگاهی با رعایت ضوابط استخدامی جهاددانشگاهی وجود دارد.
۳ مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی
  • دوره با همکاری معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی برگزار می شود.
  • امکان جذب و همکاری دانشجویان ممتاز در پروژه های مرکز خدمات تخصصی عمران جهاددانشگاهی با رعایت ضوابط استخدامی جهاددانشگاهی وجود دارد.
۴ مهندسی معماری-معماری
  • دوره با همکاری معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی برگزار می شود.
  • امکان جذب و همکاری دانشجویان ممتاز در پروژه های گروه پژوهشی مطالعات ناحیه ای جهاددانشگاهی با رعایت ضوابط استخدامی جهاددانشگاهی وجود دارد.
5

مدیریت دولتی- منابع انسانی

  • دوره با همکاری معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی برگزار می شود.
  • امکان جذب و همکاری دانشجویان ممتاز در پروژه های گروه پژوهشی مطالعات ناحیه ای جهاددانشگاهی با رعایت ضوابط استخدامی جهاددانشگاهی وجود دارد.