دفاع از پایان نامه

تعداد بازدید:۷۹۸

فلوچارت پایان نامه

دستورالعمل نگارش پایان نامه

اعلام آمادگی دفاع پایان نامه (فرم شماره 01)      

گزارش پیشرفت کار پژوهشی( فرم شماره 02  

برگ نظر خواهی از استاد پایان نامه (فرم شماره 03 -تکمیل در دو فایل مجزا به تعداد داور داخلی و داور خارجی)  

اعلام زمان موافقت اساتید راهنما مشاور داور داخلی و خارجی(فرم شماره 04)   

شرکت در جلسه دفاع و کارگاه (فرم شماره 05 )    

دعوتنامه فرم شماره 06 (تکمیل در سه فایل مجزا به تعداداستاد راهنما، داور داخلی و داور خارجی)   

برگ ارزیابی پایان - نامه کارشناسی ارشد (فرم شماره 07 )    

صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(فرم شماره 08)    

برگ ارزشیابی نهائی پایان-نامه و اعلام نمره (فرم شماره 09 )   

برگ گواهی دفاع از پایان¬نامه و تسویه حساب (فرم شماره 10 )    

اطلاعیه جلسه دفاع پایان نامه (فرم شماره 11)