برگزار ی کارگاه اینترنت اشیا روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۹/۲۰

۲۷ آذر ۱۳۹۸ ۲

برگزاری کارگاه اینترنت اشیاء روز چهارشنبه مورخ  98/9/20 توسط گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی رشت به مناسبت هفته پژوهش.