سرپرست موسسه

تعداد بازدید:۱۴۶۳۱

     

     حمیدرضا مسکنی جیفرودی

 

  •   استادیار - عضو هیات علمی سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان

  •   تلفن:  33448998 -013

  •   آدرس پست الکترونیک:  hrmaskani@acecr.ac.ir