بررسی تاثیر شیرابه ناشی از دفن پسماندهای شهرستان رشت بر کیفیت آب زیرزمینی (مطالعه موردی: چاه های محدوده ی دهستان سراوان)

۱۶ تیر ۱۴۰۰ | ۱۵:۲۳ کد : ۳۳۱۰۲ پژوهشی
تعداد بازدید:۸۸۴
برگرفته از مقاله مهدی عاشورنیاء ،مریم کیانی صدر ،فاطمه قنبری، مرتضی کریمی و مجید پورعسکری انتشار ۱۳۹۹- فصلنامه مطالعات علوم محیط زیست (JESS)
بررسی تاثیر شیرابه ناشی از دفن پسماندهای شهرستان رشت بر کیفیت آب زیرزمینی (مطالعه موردی: چاه های محدوده ی دهستان سراوان)

با توجه به بالا بودن سطح آب زیرزمینی در دشت گیلان و احتمال آلوده شدن آب های زیرزمینی بر اثر شیرابه ناشی از دفن پسماندهای شهری، در این پژوهش کیفیت آب زیرزمینی 9حلقه چاه در محدوده جنوبی مدفن پسماند شهرستان رشت مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر پارامترهای TN ،COD،EC ،TDS ،TPو سایر ورودی های مدل های مورد استفاده، به دست آمد. به منظور بررسی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب زیرزمینی، پارامترهای کیفی مورد استفاده از نظر شرب و کشاورزی در طبقه بندیهای شولر و ویلکاکس در دو فصل خشک و تر با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی پهنه بندی شدند. نتایج نشان داد که کیفیت آب زیرزمینی در این محدوده بر اساس طبقه بندی شولر در کلاس خوب و قابل قبول برای مصارف شرب و بر اساس طبقه بندی ویلکاکس مناسب و برای کشاورزی قابل استفاده است. مقایسه نقشه های پهنه بندی نشان داد که تمامی پارامترها در فصل تر در جهت جریان آب زیرزمینی کاهش یافته اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که محل دفن پسماند شهرستان رشت تأثیری بر کیفیت آب زیرزمینی در محدوده مورد مطالعه این تحقیق ندارد و به احتمال زیاد جهت نفوذ و انتقال شیرابه به آب زیرزمینی به همسو با جریان سطحی شیرابه به سمت شمال و شمال غربی است.

لینک مقاله


Ghanbari F, Kianysadr M, Ashournia M, Karimi M, Pouraskari M. Study of Leachate from the Landfill of Rasht on Groundwater Quality (Case study; the Wells Around Saravan village). Journal of Environmental Science Studies. 2020 Sep 22;5(3):2905-12.

 

کلید واژه ها: موسسه جهاد دانشگاهی رشت موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت پژوهشی پژوهش های کاربردی پژوهشکده محیط زیست