فرم ها و آئین نامه های دانشجویی و فرهنگی

تعداد بازدید:۱۶۷۴

آیین نامه تشکیل انجمنهای ورزشی دانشجویی دانشکده و خوابگاه

آئین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

آیین نامه رفتار و پوشش دانشجویان

آیین نامه مشاوره

آیین نامه شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی

آئین نامه برنامه های موسیقایی

آئین نامه انضباطی دانشجویان 

آیین نامه اردوهای دانشجویی

آئین نامه شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه

آیین نامه کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی

آیین_نامه کانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

حقوق دانشجویی در آیینه قوانین و مقررات

دستورالعمل اجرایی نحوه ی رفتار و پوشش اسلامی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

دستورالعمل آیین جشن دانش_آموختگی دانشگاه_ها

دستورالعمل-اجرایی-ضوابط-نشریات-دانشجویی

سند دانشگاه اسلامی ، اصول حاکم بر دانشگاه اسلامی

شیوه نامه انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی

شیوه نامه آیین نامه انضباطی

شیوه نامه جدید برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات در کمیته های ناظر بر نشریات دانشگاه ها و شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم

ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

قانون تشکیل تقویت و توسعه بسیج دانشجویی

قوانین تخلفات آموزشی مربوط به امتحانات بر اساس آیین نامه انضباطی دانشجویان

اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان

دستورالعمل نحوه بازپرداخت وام_های صندوق رفاه دانشجویان

قانون صندوق رفاه دانشجویان