اعضای شورای کانون

تعداد بازدید:۶۷۸

 

 شورای بسیج اساتید

اعضای شورای بسیج اساتید:

 

مسئول بسیج اساتید

                                  

معاون مالی و برنامه ریزی

معاون منابع انسانی

معاون بررسی و تحلیل

معاون آموزش

معاون پژوهشی

معاون فرهنگی

معاون پشتیبانی