مطالب مرتبط با کلید واژه

شرایط عمومی


شرایط عمومی ویژه دانشجویان ارشد

در پایان هر نیمسال برای دانشجویانی که رتبه های اول هر ورودی را کسب نمایند، مطابق آیین نامه ی تخفیف شهریه ثابت، در پرداخت شهریه، تخفیف لحاظ خواهد شد. امکان تقسیط شهریه برای کلیه دانشجویان فراهم می باشد. برای دانشجویانی که در ...

شرایط عمومی ویژه دانشجویان پذیرش سراسری - کارشناسی ناپیوسته- کاردانی پیوسته

  در پایان هر نیمسال برای دانشجویانی که رتبه های اول تا سوم هر ورودی را کسب نمایند، مطابق آیین نامه ی تخفیف شهریه ثابت، 50% تخفیف در پرداخت شهریه لحاظ خواهد شد. امکان تقسیط شهریه برای کلیه دانشجویان وجود دارد. به دانشجویانی ...