اجرای تئاتردانشجویی توسط کانون تئاتر در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت