آموزشی

قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی مرحله پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰

قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی مرحله پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ جدید

ککلیه پذیرفته شدگان نهایی کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۰ می توانند جهت ثبت نام غیر حضوری از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ با ورود به سامانه آموزشی گلستان به آدرس: https://edu.usc.ac.ir نسبت به بارگذاری تصویر مدارک خود اقدام فرمایند.

ادامه مطلب